Regulamin

Poniżej znajdą Państwo nasz regulamin. Jeżeli Państwo macie jakiekolwieg pytania, prosimy o kontakt z nami w każdej chwili.

GWriters International, Inc.
1201 N. Orange Street
Wilmington
DE 19801, USA

E-Mail: [email protected]
Web: www.gwriters.pl

Regulamin

Poniższy regulamin obejmuje wszelkie czynności prawne między strony GWriters.pl i jej klientów.

§ 1 Postanowienia ogólne

Przedmiot umowy zawiera przekazywanie prawa użytkowanika do podwykonawców w zakresie pisania prac pisemnych według przez klienta podanych specyfikacji. Tekst służy talko i wyłącznie jako wzór.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Umowa zostanie zawarta przez żądanie klienta poprzez nasz formularz kontaktowy. Na życzenie klientów, przygotujemy ofertę. Umowa zostaje zawarta, gdy klient zaakceptuje ofertę w terminie ważności. Dla umowy wystarczy pismo.
(2) Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosków kierowanych bezpośrednio do celu uzyskania gotowego wypracowania, które klient odaje jako własne wypracowanie.

§ 3 Prawo odwołania

(1) Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy na zasadzie. Prawo nie obejmuje dostawy towarów, które są produkowane według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
(2) Ponieważ wykonujemy nasze zlecenia zgodnie ze specyfikacją klienta, prawo odwołania nie obejmuje naszych usług.

§ 4 Ceny i płatności

(1) Ceny są podawane euro (€), w tym podatek VAT.
(2) Honorarium wynika z oferty. Obliczanie kosztów wynika z ilości stron oraz na podstawie ich układu, które obejmują 2000 do 2200 znaków (ze spacjami).
(3) Jesteśmy uprawnieni do żądania zaliczki po wykonaniu zlecenia. Terminy płatności rat zależą od zawartości rachunków. Warunki płatności są określone w ofercie. Jeżeli zostanie uzgodniona zaliczka, jesteśmy zobowiązani do wykonania zlecenia dopiero po jej wpłaceniu. Opóźnienia czasowe obciążają klienta.
(4) Jeżeli klient zalega z płatnością jesteśmy uprawnieni do pobrania dalszych kosztów za napisanie przypomnienia ( 10,00 EUR za przypomnienie) oraz poinformować autora żeby wstrzymał pracę do momentu całkowitej zapłaty faktury.
(5) Koszty przesyłki, poczty i innych kosztów (np. kosztów kopiowania, przygotowywanie media, opłaty za wynajem literatury, itp.), są rozliczane oddzielnie oraz obejmujące przez klienta.

§ 5 Przedmiot umowy

(1) Przedmiot umowy wynika z oferty i z regulaminu. Specyfikacje klienta muszą być określone tak konkretne, żeby obliczenie kosztów usługi było nam możliwe.
(2) Gwarancja sukcesu jest więc wykluczona.
(3) Zapewniamy naszym klientom, wybieranie wykwalifikowanych akademików o specjalistycznej wiedzy w wybranej dziedzinie która jest niezbędna w celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług. Innej gwarancji nie zapewniamy.
(4) Zwracamy uwagę na to że w kontekście zlecenia przygotjemy wzór który i może być stosowany przez klienta tylko w formie prawnej. Pisane prace służą tylko i wyłącznie jako wzór do napisania własnej pracy.
(5) Należy również podkreślić, że odpowiednie regulacje uczelni wyższych lub innych jednostek edukacyjnych wymagają złożenia oświadczena, że praca została stworzona samodzielnie i bez pomocy. Za podanie fałszywych danych odpowiada klient.

§ 6 Realizacja umowy

(1) Termin oddania musi być przez klienta tak ustalony, że punktualne oddanie, łącznie ze wzelkimy poprawkami oraz konsultacją, jest możliwe.
(2) Po ustalonej umowie, klient musi nam w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć, wszelkich specyfikacji (kolejności opracowania, metoda cytowania itd.). Dostawy po terminie będą uwarzane jako zmiany zakresu umowy zgodnie z § 7 ust.
(3) Wybór autora jest wykonywany według naszego uznania.
(4) Realizacja umowy odbywa się na naszej stronie internetowej lub przez e-mail z klientem i z autorem. Nasz personel oraz autorzy mogą sprawdzić stan komunikacji w dowolnym momencie.
(5) Klient musi zapewnić ostrorzne urzywanie jego osobistych danych do logowania na platformę.

§ 7 Zmienić zakres zamówienia

(1) Jeżeli klient zamierza zmienić zakres umowy, musi to zgłosić pisemnie do nas lub do autora. W ciągu 5 dni roboczych ocenimy zmiany odnośnie honorarium, terminów oddania oraz wysiłku i przekarzemy państwu nową ofertę.
(2) Jeżeli z jakiegoś innego powodu nie dojdzie do porozumienia, pozostaje pierwszy zakres usługi. Klient ma prawo do wypowiedzenia dalszego wykonywania umowy, pozostaje jednak zobowiązany do pokrycia kosztów częściowych.

§ 8 Terminy

(1) Klient określa terminy oddania, w trakcie zlecenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędne specyfikacja terminów klienta. Termin dostawy uznaje się za spełniony, jeżeli praca zostanie dostarczona do klienta (Raport transmisji).
(2) Nie odpowiadamy za nie punktualne wykonanie z powodu siły wyższej (np. strajki, lokaut, urzędowe zarządzenia, ogólne zaburzenia telekomunikacji itp.) oraz warunki w odpowiedzialności klienta (np. opóźnione zaświadczenie współpracy, niejasne, błędne lub niepełne zamówienie, niepełne przekazanie zlecenia. Agencja poinformuje klienta czasowo o ewentualnym opóźnieniu.

§ 9 Poprawy

(1) Po napisaniu tekstu oraz z dostaw częściowych, istnieje możliwość wykorzystania usług korygujących. Wniosek o korektę należy składać nie później niż cztery dni po dostawie tekstu, dodając szczegółowych informacji. Do wykonania zmian oraz jako jako kryterium podejmowania decyzji, stosowane są naukowe standardy; decyzja pozostaje u autora. Z ubiegiem terminu, opracowanie tekstu jest traktowane jako zaakceptowane.
(2) Jeśli klient wymaga dalszych udoskonaleń, muszą one być kompensowane. Przagotujemy ofertę na zapytanie.
(3) Mamy prawo odmówić poprawienia tekstu, jeżeli faktura klient nie została zapłacona.
(4) W razie nie poprawnie wykonanej korekty, klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia ceny.

§ 10 Własność i prawa autorskie

(1) Wszystkie usługi zakończone, oraz wszelkie prawa pozostają do momentu całkowitej zapłaty w naszej własności.
(1) Klient otrzymuje prawo do wykorzystania do własnych celów, w tym prawo do powielania prac, do tłumaczenia, do przepracowania, do udostępniania publicznego lub do przekazania tych działań oraz praw osobom trzecim. Klient otrzymuje prawo do integrowania intelektualnych usług do własnej pracy. Jeśli powstaną prawa autorskie, to należą one do autora. Jeśli klient się nie zgodnie z prawem wyda jako właściciel praw autorskich, robi to na własne ryzyko.
(2) Wszelkie prawa do tekstów pozostają do momentu zapłaty całej kwoty w naszej własności. Pod tym warunkiem prawo użytkownika jest już przekazywane przez transmisje do klienta.

§ 11 Odpowiedzialność i gwarancja

(1) Wymagania odnośnie formatowania, drobne błędy ortograficzne, subiektywne wymogi, oraz ogólny i gust klientów nie podnosi prawa klienta. Klient może wyrazić unikalną potrzebę poprawy.
(2) W ramach zawartej umowy autor otrzymuje prawo do pisania tekstów według jego gustu, chyba że specyficzne wymagania zostaną przekazane przez klienta.
(3) Odpowiedzialność za zgodność z prawem treści nie następuje. Klient zwalnia nas i autora od wszelkich z tym związanych roszczeń.
(4) Będziemy odpowiedzialni za niedbalstwo według przepisów. W przapadku lekkiego niedbalstwa, jesteśmy odpowiedzialni tylko za naruszenie obowiązku umownego, który sprawia, że wykonanie zamówienia jest możliwe. Odpowiedzialność zaniedbania jest ograniczona do kwoty przewidywanych odszkodowań z jego powstawania, jednak do maksymalnej kwoty wartości umowy. Odpowiedzialność zgodnie z prawem odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona. Powyższe stosuje się także na odpowiedzialność naszych agentów.
(5) Nie odpowiadamy za utraty danych, spowodowanach ze względu na fakt, że nie udało się do klientowi, wykonać kopii i tym samym zapewnienie, że utrata danych może być odzyskana z nadmiernych nakładów.

§ 12 Prawo odstąpienia od umowy

(1) Jeżeli klient odstąpi od umowy ze względu na przyczyny za które nie jesteśmy odpowiedzialni, należy się odszkodowanie na naszą korzyść w wysokości wykrywalnych poniesionych wydatków (godziny lub już napisane strony), ale co najmniej 20% wartości netto umowy, jak uzgodniono, chyba że opłata przekroczy uszkodzenia lub utraty wartości lub jeżeli uszkodzenia lub zaburzenia nie pojawiły się wcale lub o znacznie niższej wartości od ustalonej stawki. Również należy odliczyć koszty, które zostały przeznaczobe do pełnej realizacji celu. Usługi już przeprowadzone należy odpowiednio wypłacić.
(2) Klient pozostaje zobowiązany do zapłaty części usług, które zostały zrealizowane przed jego odstąpieniem.

§13 Dostawa, transport, błędy transmisji

Dostawa odbywa się drogą elektroniczną (e-mailem lub poprzez dostęp na naszej stronie internetowej), do klienta.

§ 14 Tajność, poufność, prywatność

(1) Realizacja umowy między stronami odbywa się przy zachowaniu anonimowości. Autor się nie dowie o nazwie klienta i nie podamy klientowi nazwisko autora.
(2) Klient jest zobowiązany do rezygnacji z bezpośredniego kontaktu z autorem. Klient nie może przekasać ani nazwiska ani innych danych osobowych, w tym adres e-mail, do autora.
(3) Wszystcy nasi partnerzy i autorzy podlegają całkowitym zachowaniu tajemnicy we wszystkich sprawach, które są związane z ich pracą dla klienta, jeżeli odpowiednie informacje nie są wymagane dla realizacji kontraktu. Obowiązek ten obowiązuje zarówno klienta jak i przedmiot umowy. Tylko sam klient może piśmie zwolnić wszystkich uczestników z zachowania tajemnicy. Przez prawodawcę przewidziany obowiązek do ujawnienia informacji ma pierwszeństwo przed zachowania tajemnicy.
(4) Agencja będzie wykorzystywać dane osobowe zawsze zgodnie z prawnymi przepisami.

§ 15 Inne

(1) Różne zasady, w tym warunki klienta będą skuteczne dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia z naszej strony.
(2) Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy między stronami, w całości lub w części, staną się nieważne, ważność pozostałych postanowień nie zostanie naruszona. W takich przypadkach następuje zobowiązanie obóch stron, do zastąpienia nieważnych przepisów z ważnymi, które w ramach istniejącego prawa prowadzą do tego samego celu gospodarczego co nieważne postanowienia. To samo dotyczy wszelkich nieporozumień w umowach.
(2) Miejsce wykonania zobowiązania, oraz wszelkich spór prawnych wynikających z umowy, stanowi nasza firma. Jednak mamy prawo złożyć skargę we właściwości sądowej klienta.
(3) Umowy, w tym regulamin, będą wyłącznie osądzane według prawa szwajcarskiego – z wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, CISG – nawet jeśli klient znajduje się za granicą, lub jeśli chodzi o interes eksportowy .